Daily Archives : 19/10/2016

5 ທ່າໂຍຄະຫຼຸດໄຂມັນໃຫ້ໝົດໄປ

ແບ່ງປັນ

5 ທ່າໂຍຄະຫຼຸດໄຂມັນໃຫ້ໝົດໄປ ທ່າກົງລໍ້ (Chakrasana – Wheel pose). ທ່າກົງລໍ້ເປັນທ່າໂຍຄະທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງການເຮັດວຽກຂອງຕັບ ເຊິ່ງຕັບທີ່ເຮັດວຽກງານໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບຈະຜະລິດຄໍເລດເຕີຣອນຊະນິດທີ່ດີຂຶ້ນມາກໍາຈັດຄໍເລດເຕີຣອນຊະນິດທີ່ບໍ່ດີໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ວິທີເຝິກ: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທ່ານອນຫງາຍຕັ້ງເຂົ່າຂຶ້ນ ແລ້ວຍົກມືວາງໄວ້ຂ້າງຫູ ຫຼັງມືປິ່ນອອກໄປທາງດ້ານເໜືອຫົວ ( ດັ່ງໃນຮູບພາບ) ຍົກສະໂພກຂຶ້ນ ແລ້ວຄ່ອຍໆຍົກເອິກຂຶ້ນຕາມ ໂດຍທີ່ແຂນຍັງງໍ ແລະ ຫົວປິ່ນລົງທາງລຸ່ມ ຄ່ອຍໆແອ່ນລໍາຕົວຂຶ້ນຈົນສຸດໃຫ້ແຂນເຄັ່ງ ຖີ້ມນໍ້າໜັກລົງທີ່ຝາມືທັງສອງຂ້າງ ແລະ ສາມາດວາງຕີນໄວ້ກັບພື້ນໄດ້ ຄ້າງທ່ານີ້ໄວ້ 5 ລົມຫາຍໃຈແລ້ວກັບສູ່ທ່າເລີ່ມຕົ້ນ ທ່າບິດຕົວ (ArdhaMatsyendrasana – Sitting Half Spinal Twist). ຮ່າງກາຍທີ່ຜ່ອນຄາຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ສານຜິດຕ່າງໆທີ່ສະສົມຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍຖືກກໍາຈັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ທ່າບິດຕົວນອກຈາກຈະຊ່ວຍຢືດເສັ້ນສາຍແລ້ວກໍຍັງໄປກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບອະໄວຍະວະຕ່າງໆ. ວິທີເຝິກ: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທ່ານັ່ງ ຢຽດຕີນຊ້າຍຕັ້ງພື້ນຕີນຂຶ້ນ ຕີນຂວາວາງໄຂ່ວເຂົ່າຊ້າຍ…

Comments Off on 5 ທ່າໂຍຄະຫຼຸດໄຂມັນໃຫ້ໝົດໄປ / 121 View / 19/10/2016

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!